چایکنار ، نرسیده به زیر گذر منصور ، رفت به بازار

028