چایکنار ، پیشانی زیر گذر منصور ، رفت به بازار

030