چایکنار ، مابین پل ملل متحد و پل منجم ، برگشت از فرودگاه

کد : 033