چایکنار، از طرف پل سرداران فاتح به طرف منجم

کد : 034