بلوار استاد شهریار، مقابل پارک آتالار، آنالاررفت به ولیعصر

کد : 035