بلوار استاد شهریار، رفت به ولیعصر ، نرسیده به گلکار

کد : 037