بلوار استاد شهریار، نرسیده به ایستگاه مترو

کد : 040