جاده ائل گلی بالاتر از هتل شهریار ، برگشت از ائل گلی

کد : 045