پل کابلی تقاطع ولیعصر، مسیر برگشت از ولیعصر، رفوژ ولیعصر

کد : 049