ابتدای پل کابلی مسیر رفت به افلاک نما و ائل گلی

کد : 051