ابتدای پل کابلی، مسیر رفت به ولیعصر و توانیر

کد : 052