بزرگراه نیایش ورودی زعفرانیه، بیمارستان بین المللی، رفت

کد : 055