بزرگراه نیایش ورودی زعفرانیه، بیمارستان بین المللی، برگشت

کد : 056