نرسیده به پیشقدم، مسیر برگشت از پل کابلی

کد : 058