نرسیده به میدان سجادیه، مسیر برگشت از پل کابلی

کد : 060