بعد از سجادیه، نرسیده به حافظ، مسیر رفت به پل کابلی

کد : 061