بعد از سجادیه، نرسیده به حافظ، مسیر برگشت از پل کابلی

کد : 063