بلوار آزادی زیرگذر آخر شریعتی، رفت به آبرسان

کد : 070