بلوار آزادی، عابر گذر روبروی بیمارستان ارتش، رفت به نصف راه

کد : 071