بلوار آزادی، شریعتی مقابل دانشگاه هنر، رفت به آبرسان

کد : 072