بلوار آزادی، مقابل ساختمان سنگی، رفت به آبرسان

کد : 073