بلوار آزادی، مقابل ساختمان سنگی، رفت به نصف راه

کد : 074