بلوار آزادی، مابین ابوریحان و لاله، مقابل بازار روز، رفت به نصف راه

کد : 075