بلوار آزادی مابین ابوریحان و لاله، مقابل بازار روز، رفت به آبرسان

کد : 076