بلوار آزادی، مابین شریعتی و ابوریحان رفت به آبرسان

کد : 077