تقاطع 17 شهریور با شریعتی جنب ایستگاه اتوبوس

کد : 100