بزرگراه جلفا به تبریز، مقابل سیمان صوفیان، مسیر رفت به جلفا

کد : 108