بزرگراه جلفا به تبریز، مقابل سیمان صوفیان، مسیر رفت به تبریز

کد : 109