بزرگراه جلفا به تبریز،پل عابر مقابل روستای پیام، رفت

110