پل روگذر پلیس راه تبریز به آذرشهر برگشت از تبریز

کد : 113