پل عابر پیاده، شهرک سلیمی، برگشت از آذرشهر

کد : 117