سالن اصلی ، دیوار شرقی ، دید از سالن ترانزیت عمومی و خارجی

کد : 121