اتوبان تبریز، جلفا مقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی بالاتر از گمرک سهلان رفت به تبریز

279