بلوار ولیعصر مقابل معاونت عمرانی (تابلو سمت راست) مسیر رفت به مرکز شهر

کد: 296