بلوار ولیعصر مقابل معاونت عمرانی (تابلو سمت راست)مسیر رفت به تبریز

کد : 297