خیابان والفجر، ابتدای امامت ، مسیر رفت به شهر چای ( بیلبورد سمت راست)

کد : 300