خیابان والفجر، ابتدای امامت ، مسیر رفت به شهر چای ( بیلبورد سمت وسط )

کد : 301