خیابان والفجر، ابتدای امامت ، مسیر رفت به بلوار امام ( بیلوارسمت راست)

کد : 303