خیابان والفجر، ابتدای امامت ، مسیر رفت به بلوار امام ( بیلوارسمت وسط )

کد : 304