بازار، پل داراییی میدان نماز به سمت میدان دانسشرا

کد : 311