بزرگراه آزادی، دید از نصف را به سمت میدان آذرباییجان

کد : 317