چای کنار- پل قاری، دید از ولیعصر جنب پاساژ فیروزه ( بیلبورد راست )

کد : 318