چای کنار- پل قاری دید از ولیعصر جنب پاساژ فیروزه ( بیبورد چپ )

کد : 319