چای کنار، پل قاری به سمت ولیعصر دید از مخابرات ( بیلبورد چپ )

کد : 320