چای کنار، پل قاری به سمت ولیعصر دید از مخابرات ( بیلبورد وسط )

کد : 321