چای کنار، پل قاری به سمت ولیعصر دید از مخابرات ( بیلبورد راست )

کد : 322