ورودی شهر از تهران به تبریز قبل از بستنی وحید ( بیلبورد راست )

کد : 324