ورودی شهر از تهران به تبریز قبل از بستنی وحید ( بیبورد چپ )

کد : 325