خروجی شهر از تبریز به تهران جنب بستنی وحید ( بیلبورد راست )

کد : 326