کوی ولیعصر خیابان فروغی، مقابل مسجد مسیر رفت به فلکه همافر

کد : 333